คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภรณ์ คงอุดหนุน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดพงศกร สทฺธาธิโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก เพ็ชรคง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกอร ทวิชสังข์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินภา วิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณาภรณ์ พลภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายควง สมบูรณ์พร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัณย์ แท่นนิล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวรรธน์ อักษรเดช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ อินทรนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรศรี วุฒิจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิกา คุ้มไพรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ