กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิราพร กระจ่างจบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0872761103
อีเมล์ : jiraphon.k@srp2.ac.th

นางสาวจงกล ศรีทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0830552963

นางสาวประภัสสร อินพฤกษา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0872715711
อีเมล์ : prapatsorn.i@srp2.ac.th

นายพันธวัธน์ เพชรศิวานนท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0904928164
อีเมล์ : pantawat.p@srp2.ac.th

นางอภิรดี แนวประดับ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0886569363
อีเมล์ : apiradee.n@srp2.ac.th

นางสาวภัทราภรณ์ วุฒิจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0910719901
อีเมล์ : phattaraporn.w@srp2.ac.th

นางสาวมาณิศา สังเมียน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0815975640
อีเมล์ : manisa.s@srp2.ac.th