กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจิระพร ชูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0612579388
อีเมล์ : jiraponr.c@srp2.ac.th

นายเศรษฐภัทร์ สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0862835966
อีเมล์ : setthaphat.s@srp2.ac.th

นายอุทัย ช่วยสกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0990514599
อีเมล์ : outhai.c@srp2.ac.th