กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0648528098
อีเมล์ : veeraphat.i@srp2.ac.th

นางสาวปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0829198249
อีเมล์ : paranee.v@srp2.ac.th

นางพรสุดา ภิโสรมย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0915248035
อีเมล์ : pornsuda.s@srp2.ac.th

นายนรินทร์ธิเบศร์ ศรีสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0929762767
อีเมล์ : narintibet.s@srp2.ac.th

นายชยังกูร หนูหอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : chayangkul.n@srp2.ac.th