กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

นางบุษยา สุดสอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0801061417
อีเมล์ : bussaya.s@srp2.ac.th

นางสาวปิยธิดา พัฑฒสุนทร
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0987235602
อีเมล์ : piyatida.p@srp2.ac.th

นายประยูร สุขนุช
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางฉันทนา เสนทอง
พนักงานบริการ