กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล เวชอินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0945962649
อีเมล์ : natthaphon.w@srp2.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0944290443
อีเมล์ : narongsak.i@srp2.ac.th