กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญา เอียดเกาะสมุย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0956932424
อีเมล์ : kanya.a@srp2.ac.th

นางสาวทัศนีย์ แท่นจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0872719446
อีเมล์ : thatsanee.t@srp2.ac.th

นางอังศุมา ไทยเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0813963756

นายศรเณศร์ ภูมา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0898172397
อีเมล์ : soranes.p@srp2.ac.th

นางอาฎาณา รอดเอียด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0935830434
อีเมล์ : aredana@srp2.ac.th