กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธาทิพย์ หมื่นงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0936849721
อีเมล์ : suthatip.m@srp2.ac.th

นายสุชาติ บุญยก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0812716758
อีเมล์ : suchat@srp2.ac.th

นางสุพรรณวดี ประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0815357253
อีเมล์ : suphanwadee.p@srp2.ac.th

นางสาวปาริชาต ข้ามสาม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0628048668
อีเมล์ : parichat.k@srp2.ac.th

นางสาวเพ็ญญา เจริญศักดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0830941084
อีเมล์ : penya@srp2.ac.th

นางสาวสุนันทา พรหมศิลป์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0848406428

นายพฤกษา อุยสุย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0896568436
อีเมล์ : preuksa.a@srp2.ac.th

นางสาวอติกานต์ ชูแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0951893472
อีเมล์ : atikarn.c@srp2.ac.th

นางสาวรัตนา เรืองกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0831851638

นางสาวณัฎฐณิชา กำลังใบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0630671681
อีเมล์ : natthanicha.k@srp2.ac.th