กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทัศ สังเมียน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0817195815
อีเมล์ : sutat.s@srp2.ac.th

นางกรรณิกา คุ้มไพรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0892052666
อีเมล์ : kannika.k@srp2.ac.th

นางสาวชญานิน คมพจน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0869419966
อีเมล์ : chayanin.k@srp2.ac.th

นางสาววลัยพรรณ ถาวะรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0862821291
อีเมล์ : walaipun.t@srp2.ac.th

นางธิดารัตน์ พงศ์พฤกษาธาตุ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0980176949
อีเมล์ : tidarat.t@srp2.ac.th

นายศตวรรษ สุดจะเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0950060852
อีเมล์ : sattawat.s@srp2.ac.th