กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอาธิตา ฤทธิ์เพชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0812570272
อีเมล์ : arthita.r@srp2.ac.th

นางสาวปณิธิดา มีแต้ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0926969363
อีเมล์ : panithida.m@srp2.ac.th

นางสุภัสสร ชูประยูร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0862662814
อีเมล์ : suputsorn.c@srp2.ac.th

นางสาวณัฐชา ทองเดิม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0950293332
อีเมล์ : nutcha.tt@srp2.ac.th

นางสาววิชุดา จำปาสด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0876274368

นางสาวกาญจนา อ่อนวัช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0834037548