คณะผู้บริหาร

นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0896474424
อีเมล์ : poonchraj.c@srp2.ac.th

นางนันทรัตน์ เดชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0935794228
อีเมล์ : nantarat.d@srp2.ac.th

นางงามพรรณ ธิปัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0835909849
อีเมล์ : ngampan.t@srp2.ac.th