พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รักการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

๒.  ส่งเสริม และพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียน มีทักษะการทำงาน และทักษะพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

๓.  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล มีการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๕. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา

๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

๗. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

๘. พัฒนาอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รักการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล

๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียน มีทักษะการทำงาน และทักษะพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

๓. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล มีการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย     สองภาษา สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๕. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา

๖. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

๗. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย      เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

๘. เพื่อพัฒนาอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน และทักษะพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริม และพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ ๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริม และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้