วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน 

สุทธิ  ปญญา เมตตา ขนติ
 


คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

สีประจำประโรงเรียน

น้ำเงิน   - เหลืองวิสัยทัศน์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล
มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานความเป็นไทย และความพอเพียง