ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประดู่พิทยาคมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยโรงเรียนประดู่พิทยาคมประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่  ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา

ปี พ.ศ.๒๕๓๗ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์ที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้แบ่งที่ดินของโรงเรียนจำนวน ๑๐ ไร่  ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินเหลืออยู่ ๕๐ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๒  ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕๐ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา   มีเขตพื้นที่บริการ คือ โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส โรงเรียนบ้านสุชน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดบางใบไม้ โรงเรียนวัดกลางใหม่ โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต โรงเรียนทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านโพหวาย และเขตพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ตำบลมะขามเตี้ย หมู่ที่ ๒, ๓ และ ตำบลคลองน้อย หมู่ที่ ๓, ๕, ๖, ๗ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้าน